Konsultation

Trädinventering och grundläggande besiktning

Vid en trädinventering och en grundläggande besiktning undersöks trädens strukturella och fysiologiska kondition för att på ett tidigt stadium upptäcka eventuella säkerhetsrisker. Besiktningen görs okulärt från marknivå och vi lämnar tidsprioriterade åtgärdsförslag.

Trädinventering är en besiktning som bör ske vart tredje till femte år eller oftare.

Den bedömning vi gör är opartisk och kan användas som ett offertunderlag.

 

Kontakta oss

Fördjupad besiktning

För träd som behöver mer detaljerad undersökning genomförs en fördjupad besiktning.

För att undersöka utbredning av eventuell röta i trädet använder vi oss av instrument för densitetsmätning (Resistograph IML RESI F400) och ljudtomograf (PiCUS 3 Sonic Tomograph).

Vi kan även utföra klättrande besiktning om det inte går att bedöma trädet från marknivå.

Kontakta oss

Trädvårdsplan

En trädvårdsplan är ett styrdokument för skötsel och underhåll av träd och trädbestånd. Den innehåller en trädinventering av samtliga träd med tidsprioriterade rekommenderade åtgärder.

Utöver inventeringen gör vi en redovisning av områdets historia och trädens olika värden. För de träd som rekommenderas att fällas gör vi en  återplanteringsplan.

Kontakta oss

Trädvärdering

En ekonomisk värdering av träd kan behövas efter att träd skadats eller fällts olovligt.

Vi hjälper till med trädvärdering där vi utgår från etablerade värderingsmodeller enligt gällande praxis. Vi har tidigare utfört trädvärderingsuppdrag åt försäkringsbolag, advokatbyråer, kommuner, privatpersoner och företag.

Kontakta oss

Trädskyddsplan

Inför planerade bygg- och anläggningsarbeten kan vi utforma en trädskyddsplan. Syftet med en trädskyddsplan är att identifiera träd som direkt eller indirekt påverkas av arbetet. Vi utvärderar vilka träd som är värda och möjliga att bevara samt vilka åtgärder som krävs för att bevara träden.

Exempel på åtgärder är att ange skyddszoner för trädes rotsystem, hur kompakteringsskador på rotsystemet ska undvikas och utformning av stamskydd och rotdraperier. Vi kan även hjälpa till vid provgrävning och utföra rotbeskärning.

Jacksons Trädvård kan även ge råd under planeringsfasen baserat på projektörens önskemål och övervaka implementeringen av trädskyddsåtgärder genom att informera entreprenörerna och följa upp åtgärderna

Kontakta oss

Vi kan träd

Vi har lång erfarenhet av privata uppdrag på innergårdar och trädgårdar såväl som större anläggningar och gatumiljöer. Till oss vänder sig privatpersoner, företag och kommuner när de är i behov av kvalitativt och professionellt trädarbete.

Se alla referenser

Certifieringar

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001. Sedan 2011 har vi fått utmärkelsen God kreditvärdighet av Bisnode Soliditet.

Läs mer om vårt kvalitets- och miljöarbete.