skip to Main Content

Välkommen till
Jacksons Trädvård!

Vi på Jacksons Trädvård är specialister inom trädvård, skogsskötsel och naturvård. Med en helhetssyn på varje uppdrag tar vi hänsyn till rekreations-, kultur- och naturvärden. Vi har lång erfarenhet av skötsel av privata och offentliga miljöer, där specifika krav ofta ställs på utförande och kvalitet.

Stockholm

Tel 08 - 410 470 70

Göteborg

Tel 08 - 410 470 70

Om Jacksons Trädvård AB

Jacksons Trädvård AB etablerades som ett professionellt arboristföretag, vilket innebär att vi är specialister på vård, underhåll och fällning av träd. Med tiden har även skogliga tjänster och naturvård blivit våra specialistområden.

Vi innehar ramavtal med flera kommuner och större bolag runt om i Sverige. Vi har goda referenser och är måna om att skapa långsiktiga kundkontakter. Våra kunder ställer höga kvalitetskrav vad det gäller att bevara och utveckla såväl biologiska som kulturhistoriska och rekreativa värden. Därför präglas all trädvård, naturvård och skogsskötsel av hänsyn till människor, djur och växter. Företaget grundades 2004 av arboristen Michael Jackson och ägs sedan september 2013 av Green Landscaping AB. Vi är etablerade i Stockholm, Göteborg och Jönköping, och åtar oss uppdrag i hela Götaland och Svealand.

Vi är specialiserade inom:

  • Trädvård i urbana miljöer och kulturlandskap
  • Planering och skötsel av tätortsnära skog och naturreservat med fokus på natur-, kultur- och rekreationsvärden

Vi erbjuder även motorsågsutbildning, skötsel av kraftledningsgator och stubbfräsning.

En av våra viktigaste resurser är de anställdas kompetens. Med kompletterande specialistkunskap hos våra arborister, jägmästare, skogsmästare och landskapsvårdare kan vi erbjuda våra kunder en helhetsservice inom trädvård, naturvård och skogsskötsel. Vi tillhandahåller skickliga markfällare med motorsågskort A-E och noggranna maskinförare som alltid strävar efter att minimera markskador. I vårt team ingår även administrativ personal och ett flertal lastbilschaufförer.

Vår maskinpark har hög kapacitet och är anpassad utifrån våra kunders krav på smidighet och marktryck. Terrängtransport och bortforsling av avverkat material görs på ett varsamt sätt som minimerar markskador. Vi eftersträvar att orsaka så liten miljöpåverkan som möjligt och arbetar med förebyggande åtgärder och fastlagda rutiner för all vår verksamhet. I samtliga maskiner används miljövänliga hydrauloljor, sågkedjeoljor och kylarvätskor. Vi för även statistik över vår bränsleförbrukning och avfallsmängd och strävar efter att minimera denna så långt som möjligt.
Jacksons Trädvård AB är ett växande företag och genom vårt unika och breda urval av arborist, naturvård och skogliga tjänster under samma ”tak” är vi en ledande aktör inom verksamhetsområdet. Därför har vi ett stort ansvar att alltid agera på ett ansvarsfullt sätt. Till vår hjälp har vi ett antal dokument som hjälper oss att fatta rätt beslut i rätt riktning, exempelvis vår policy för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Det viktigaste är dock att alla medarbetare, varje dag, arbetar på ett långsiktigt hållbart och ansvarsfullt sätt. Jacksons Trädvård är certifierat för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO14001:2004 och OHSAS 18001:2007. Vi är även certifierade enligt PEFC. Bolaget är medlem i SLA, Sveriges största arbetsgivarorganisation inom lantbruk och skog, vilket innebär att samtliga anställda omfattas av kollektivavtal. Bolaget har ansvar- och entreprenadsförsäkring genom Trygg Hansa.

PEFC certifiering
sak_logo_pos

Klicka för större bild

Kvalitet och kompetens

Jackson Trädvård följer i sitt kvalitetsarbete standarden ISO 9001. Vi är även certifierade enligt PEFC.

Vårt mål är att vi ska vara det mest kvalificerade och kompetenta företaget inom våra verksamhetsområden. Med teknisk och personlig kompetens skapar vi ett mervärde för våra kunder i form av goda relationer, förtroendefullt samarbete och trygghet i affärsuppgörelser. Vi söker ett nära samarbete med långsiktiga kunder och tror att framgång för kunden är framgång för oss. Vårt arbete gagnar kunden genom att vi tillhandahåller utförande av tjänster i rätt tid och med utlovad kvalitet. God service är en central del i vårt arbete och vi är måna om att ge ett personligt och ansvarsfullt bemötande till beställare, allmänhet och övriga personer vi kommer i kontakt med genom arbetet.

Centrala delar i vårt kvalitetsarbete är rutiner för våra kunders kontaktpersoner och rutiner för utformning av tidsplaner. Vårt mål är att våra kunder lätt ska komma i kontakt med oss och att vi ska leva upp till våra kunders förväntningar på att arbetet utförs inom given tidsplan. Kvalitetskontroller är en självklarhet, och de utförs både kontinuerligt under ett uppdrag och efter att arbetet avslutats. Ett annat viktigt verktyg i strävan efter hög kundnöjdhet är den årliga kundenkäten som analyseras av kvalitetsgruppen och som ligger till grund för fokusområden i våra kvalitetsmål.

Samtliga anställda är utbildade inom sitt arbetsområde och vidareutvecklas kontinuerligt genom fortbildning eller annan erforderlig utbildning. Våra arborister är utbildade i trädvård och certifierade enligt ETW eller ISA. Bolaget är medlem i Svenska Trädföreningen och ISA vilket ger anställda möjligheten att utbyta erfarenheter och höja kunskapsnivån gällande skötsel av träd i urbana miljöer. Alla på företaget som arbetar med skoglig skötsel är utbildade inom sina områden och innehar SYN:s utbildning i kultur- och miljövård, så kallat Grönt Kort.

Arbetsmiljö och säkerhet

Jacksons Trädvård följer i sitt arbetsmiljöarbete standarden för OHSAS 18001 och bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vi är även certifierade enligt PEFC.

Vår policy är att vi utvecklas genom våra medarbetare. Att låta flera ta ett större ansvar gör oss starkare och bredare. Samtidigt ska våra rutiner, hjälpmedel och vår samlade erfarenhet understödja denna utveckling. Vår målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv. En bra dag på jobbet innebär för oss, en rimlig balans mellan människa, maskin och organisation.

Grundliga säkerhetsrutiner är A och O i vår verksamhet. Vår säkerhetspolicy är väl integrerad i företaget och vi gör alltid en platsspecifik riskbedömning innan arbetet påbörjas samt vidtar åtgärder för att hantera identifierade risker. För omgivningens säkerhet är vi noga med att spärra av området där vi arbetar, om så behövs. Personalen är noga med att rapportera avvikelser i arbetsmiljön, vilka vi diskuterar på personalmöten och ser till att komma till rätta med inom kort. Jacksons har utformat tydliga regler med syfte att minimera skaderisken, väl anpassade för våra uppdrag.

Miljöarbete

Jacksons Trädvård följer i sitt miljöarbete standarden ISO 14001. Vi är även certifierade enligt PEFC.

Vår policy är att miljöarbetet ska vara en kombination av miljökunnande och teknisk kompetens. Vi ska bedriva verksamheten på ett sådant sätt att vi bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling av samhället genom att kombinera miljökunnande med vår tekniska kompetens inom vårt verksamhetsområde. Vi verkar för att förebygga föroreningar i det egna interna miljöarbetet såväl som i arbetet med kunder och samarbetspartners.

Vårt arbete genomsyras av en miljömedvetenhet på alla nivåer, från inköp av kaffe till val av oljor och drivmedel till våra maskiner. Målet är att verksamheten ska lämna så litet avtryck på miljön som möjligt. I samtliga maskiner används miljömärkta hydrauloljor, sågkedjeoljor och kylarvätskor. Vi för även statistik över vår bränsleförbrukning och avfallsmängd och strävar efter att minimera denna så långt som möjligt. Vi har rutiner för att ta hand om eventuellt spill och läckage vid tankning och mekaniskt arbete.

SvCertifiering

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för priser och mer information

GL-logo

Besök vårt moderbolag Green Landscapings webbplats för mer information.

Back To Top