Projekt

Flatens Naturreservat

Det variationsrika naturreservatet inrättades 2007 och bjuder på en rad olika naturtyper. På uppdrag av Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och Stockholm stad har vi utfört skötselåtgärder i naturvårdande syfte och med beaktande av friluftsliv och kulturhistoriska värden, exempelvis restaurering av betesmark och slåtter av ängsmark, frihuggning av ek, veteranisering och skapande av död ved. För att öka rekreationsvärden har vi sikthuggit längs gångstråk och motionsspår.