Projekt

Sätraskogens Naturreservat

Sedan 2006 är det variationsrika naturområdet intill Mälaren ett naturreservat. Sätraskogens naturreservat har höga värden inom såväl naturvård och kulturvård som rekreation. På uppdrag av Stockholm stad har vi utfört naturvårdsarbete i enlighet med befintlig skötselplan. Utförda åtgärder innefattade bland annat restaurering av fuktig ängsmark, friställning av ekar, skapande av större biodepåer med olika typer av död ved, samt veteranisering av ekar.