skip to Main Content

Välkommen till
Jacksons Trädvård!

Vi på Jacksons Trädvård är specialister inom trädvård, skogsskötsel och naturvård. Med en helhetssyn på varje uppdrag tar vi hänsyn till rekreations-, kultur- och naturvärden. Vi har lång erfarenhet av skötsel av privata och offentliga miljöer, där specifika krav ofta ställs på utförande och kvalitet.

Stockholm

Tel 08 - 410 470 70

Göteborg

Tel 08 - 410 470 70

Varje träd är unikt

Det är viktigt att ta hand om sina träd, då de har stora estetiska-, funktionella-, biologiska- och kulturella värden. Jacksons Trädvård erbjuder allt inom trädtjänster, från inventering och planering till beskärning och borttransport av material. Våra arborister är certifierade och vi håller oss ständigt uppdaterade på de senaste rönen och forskningen inom vårt område.

Trädvård

Beskärning

Rätt utförd beskärning bidrar till att trädkronan kan utvecklas i harmoni med sin omgivning. Välvårdade träd ger också ett vackert helhetsintryck i parker och trädgårdsanläggningar. Träd kring slott och i parkmiljöer formas ofta på olika sätt för att förstärka atmosfären och områdets arkitektur. På liknande sätt formas ibland alléer med olika lövträd för att ge platsen en stämningsfull inramning.

Vi utför professionell beskärning och bistår med rådgivning om vad som är den bästa åtgärden för varje specifikt träd.

Vid kronhöjning tas lågt sittande grenar bort för att underlätta passage för trafikanter. Denna åtgärd kan utföras tillsammans med en underhållsbeskärning som är en noggrann genomgång av hela trädkronan. Vi tar då bort döda, skadade och/eller olämpligt placerade grenar, kvistar och epikorma skott. Vi ser även till att trädets grenar har ett tillräckligt avstånd från tak, fasader, skyltar, och belysning. Denna åtgärd kallas utrymmesbeskärning.

Äldre träd har ofta tunga grenar som kan orsaka skador på både person och egendom om de faller. Genom säkerhetsbeskärning minskas risken för denna typ av skada, till en för kunden godtagbar nivå. För unga träd utför vi uppbyggnadsbeskärning för att främja utveckling av en god kronstruktur.

Formträdsbeskärning är en återkommande beskärning i syfte att skapa eller bibehålla en specifik form på trädkronan. Formbeskurna träd återfinns oftast kring slott, i parkmiljöer och längs gator och torg. Trädkronorna kan ha olika former och är ofta en del av arkitekturen.

Vi utför även rotbeskärning av skadade rötter. Mer information finns under rubriken Trädskyddsplan.

Läs mer om varför vi inte utför toppkapning av träd här.  pdficon_large

Kronstabilisering

En kronstabilisering installeras i trädkronan för att förhindra okontrollerat stam- eller grenbrott vid extrema rörelser. Vi kan utföra dynamisk- och/eller statisk kronstabilisering utifrån vad som är lämpligt för det specifika trädet i relation till den omgivande miljön.

Plantering

Vi utför plantering av träd i parker, bostadsområden och tätortsnära skogsområden. Om det önskas kan vi ge förslag på lämpligt plantmaterial utifrån trädets omgivning, påfrestningar och befintlig arkitektur.

Trädfällning

Jacksons Trädvård utför fällning av träd på tomter, i urbana miljöer och i skogsområden. Fällningsmetoden anpassas efter trädets och platsens förutsättningar så att arbetet kan utföras så säkert och effektivt som möjligt. Vi anlitas ofta för att precisionsfälla träd, där fällningen kan skada sin omgivning.

Vid behov utför vi så kallad sektionsfällning vilket innebär att vi klättrar upp i trädet och sågar ner en del i taget.

Stubbfräsning

Gamla stubbar ställer ofta till besvär i gräsmattor och i parker. För att få ett bra helhetsintryck tas de bort genom stubbfräsning. Till vår hjälp har vi två typer av stubbfräsar. Den mindre maskinen körs helt manuellt och passar på gräsmattor. Med lite jord och gräsfrön återskapas snart en frodig gräsmatta på den plats där stubben en gång stod. När kraftiga stubbar ska tas bort eller nya träd planteras krävs djupfräsning med vår större, hydraulstyrda modell.

Konsultering

Jacksons Trädvård erbjuder olika typer av besiktningar och konsultationer. Bedömning av träd är en komplex process som kräver erfarenhet och kunskap i många olika delområden. Vi arbetar enligt TRAQ (ISA) och ”Standard för trädinventering i urban miljö, Version 1.0” (Östberg, J., et al, 2012). Våra konsulterande arborister har lång erfarenhet och utbildning inom området.

Trädinventering och grundläggande besiktning

Vid en trädinventering och en grundläggande besiktning undersöks trädens strukturella och fysiologiska kondition för att på ett tidigt stadium upptäcka eventuella säkerhetsrisker. Besiktningen görs okulärt från marknivå och vi lämnar tidsprioriterade åtgärdsförslag.

Den bedömning vi gör är opartisk och kan användas som ett offertunderlag. Trädinventering är en besiktning som bör ske vart tredje till femte år, eller oftare.

Fördjupad besiktning

För träd som behöver mer detaljerad undersökning genomförs en fördjupad besiktning. För att undersöka rötans utbredning i en del av trädet använder vi oss av instrument för densitetsmätning (Resistograph IML RESI F400) och ljudtomograf (PiCUS 3 Sonic Tomograph). Vi kan även utföra klättrande besiktning om det inte går att bedöma trädet från marknivå.

Trädvårdsplan

En trädvårdsplan är ett styrdokument för skötsel och underhåll av träd och trädbestånd. Den innehåller en trädinventering av samtliga träd med tidsprioriterade rekommenderade åtgärder. Utöver inventeringen gör vi en redovisning av områdets historia och anläggningens och trädens olika värden. En återplanteringsplan görs för de träd som är rekommenderade att fälla.

Trädskyddsplan

Inför planerade bygg- och anläggningsarbeten kan vi utforma en trädskyddsplan med syfte att identifiera träd som direkt eller indirekt påverkas av arbetet, vilka träd som är värda och möjliga att bevara, samt vilka åtgärder som krävs för att bevara träden och minimera de negativa effekterna. Exempel på åtgärder är att ange skyddszoner för trädes rotsystem, hur kompakteringsskador på rotsystemet ska undvikas och utformning av stamskydd och rotdraperier. Vi kan även hjälpa till vid provgrävning och utföra rotbeskärning.

Jacksons Trädvård kan även ge råd under planeringsfasen baserat på projektörens önskemål och övervaka implementeringen av trädskyddsåtgärder genom att informera entreprenörerna och följa upp åtgärderna.

Trädvärdering

En ekonomisk värdering av träd kan behövas efter att träd skadats eller fällts olovligt.

Vi hjälper till med trädvärdering där vi utgår från etablerade värderingsmodeller enligt gällande praxis. Vi har tidigare utfört trädvärderingsuppdrag åt försäkringsbolag, advokatbyråer, kommuner, privatpersoner och företag.

Referenser

Humlegården
Norrmalmstorg
Kungsträdgården
Tessinparken
Katarina Kyrka
Katarina Bangata
Krusenberg Herrgård
Park vid Sandviks HK
Fastigheter, villor mm.
Skogskyrkogården

Övriga tjänster

Motorsågs- och röjsågsutbildning
Transport och biobränsle

Back To Top