skip to Main Content

Välkommen till
Jacksons Trädvård!

Vi på Jacksons Trädvård är specialister inom trädvård, skogsskötsel och naturvård. Med en helhetssyn på varje uppdrag tar vi hänsyn till rekreations-, kultur- och naturvärden. Vi har lång erfarenhet av skötsel av privata och offentliga miljöer, där specifika krav ofta ställs på utförande och kvalitet.

Stockholm

Tel 08 - 410 470 70

Göteborg

Tel 08 - 410 470 70

Varje plats har unika värden

Jacksons Trädvård utför naturvårdande åtgärder i naturreservat, tätortsnära grönområden och skogsområden, ängs- och hagmarker och andra markslag som kräver speciell skötsel. Företaget har kompetens inom naturvård, kulturvård, skogsbruk samt tillvaratagande av sociala värden i naturområden. Vi kan arbeta efter skötselplaner och anpassar utförandet efter uppdragsgivarens krav på såväl kvalitet som ekonomi.

Genom att använda maskiner med lågt marktryck för hantering av ris och stockar minimeras den negativa påverkan på mark och rötter samtidigt som framkomligheten är hög. Vi erbjuder även skotning med häst.

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Selektiv avverkning och artspecifik röjning för att gynna arter med höga natur-, kultur- eller rekreativa värden.
  • Friställning av värdefulla träd, exempelvis ek och tall.
  • Skapande av stående och liggande död ved, exempelvis biodepåer och veteranisering.
  • Röjningsåtgärder, såsom siktlinjer, för att gynna sociala- och rekreativa värden och öka trygghetskänslan.
  • Konsulterande tjänster, såsom inventering av kultur- och naturvärden knutna till träd.
  • Slåtter med upptag som utförs i naturvårdssyfte.
  • Restaurering av ängs- och hagmark.

Referenser

Flatens Naturreservat
Sätraskogens Naturreservat
Landskapsvård i Rindö
Naturvård i Halltorps hage
Långsjöns naturreservat

Övriga tjänster

Motorsågs- och röjsågsutbildning
Transport och biobränsle

Back To Top