skip to Main Content

Välkommen till
Jacksons Trädvård!

Vi på Jacksons Trädvård är specialister inom trädvård, skogsskötsel och naturvård. Med en helhetssyn på varje uppdrag tar vi hänsyn till rekreations-, kultur- och naturvärden. Vi har lång erfarenhet av skötsel av privata och offentliga miljöer, där specifika krav ofta ställs på utförande och kvalitet.

Stockholm

Tel 08 - 410 470 70

Göteborg

Tel 08 - 410 470 70

Vi erbjuder en modern skogsskötsel

Jacksons Trädvård erbjuder konsultering, förvaltning och aktiv skötsel av skogliga bestånd. Våra jägmästare, skogmästare och landskapsvårdare har kompetens i olika metoder och hur skötseln bör utföras i syfte att öka såväl rekreationsvärden som naturvärden.

Tätortsnära skogar

Jacksons Trädvård utför skötsel av tätortsnära skogsbestånd, små som stora arealer. Vid skötseln av tätortsnära skogar ligger fokus ofta på rekreations- och naturvärden. Följande åtgärder är därför vanliga:

  • Röjningsåtgärder, såsom siktlinjer, för att gynna sociala- och rekreativa värden och öka trygghetskänslan.
  • Selektiv avverkning och artspecifik röjning för att gynna arter med höga natur-, kultur- eller rekreativa värden.
  • Friställning av värdefulla träd, exempelvis ek och tall.

Genom att använda mindre skogsmaskiner med lågt marktryck för hantering av ris och stockar minimeras den negativa påverkan på mark och rötter samtidigt som framkomligheten är hög.

Produktionsskogsbruk

Våra jägmästare och skogsmästare har kompetens inom både traditionellt trakthyggesbruk och i andra skogsbruksmetoder, exempelvis hyggesfritt skogsbruk. Vi anpassar skötseln efter markägarens egna behov och mål för fastigheten. Jacksons Trädvård erbjuder olika typer av röjningar, gallringar och avverkningar. Beroende på uppdrag och markägarens önskemål, erbjuder vi olika maskintyper av skördare och skotare. Vi arbetar alltid för att minimera markskador och utför skogliga tjänster med en helhetssyn på fastigheten.

Kraftledningsgator

Vi har effektiva röjningsteam och även kompetens i stämpling och inmätning av träd längs kraftledningsgator. Vår personal innehar utbildning enligt krav från Arbetsmiljöverket.

Rådgivning och förvaltning

Vi erbjuder skoglig rådgivning i det enskilda fallet. Varje bestånd och skogsfastighet är unik och vi har kompetensen att lösa alla scenarier.

Referenser

Älvsjöskogen
Årstaskogen
Nacka

Övriga tjänster

Motorsågs- och röjsågsutbildning
Transport och biobränsle

Back To Top