Konsultation

DSC_0141.jpg

Trädinventering och grundläggande besiktning

Vid en trädinventering och en grundläggande besiktning undersöks trädens strukturella och fysiologiska kondition för att på ett tidigt stadium upptäcka eventuella säkerhetsrisker. Besiktningen görs okulärt från marknivå och vi lämnar tidsprioriterade åtgärdsförslag.

Trädinventering är en besiktning som bör ske vart tredje till femte år eller oftare.

Den bedömning vi gör är opartisk och kan användas som ett offertunderlag. Vi utför trädinvteringar och grundläggande besiktning i Stockholm med omnejd.

Fördjupad besiktning

För träd som behöver mer detaljerad undersökning genomförs en fördjupad besiktning.

För att undersöka utbredning av eventuell röta i trädet använder vi oss av instrument för densitetsmätning (Resistograph IML RESI F400) och ljudtomograf (PiCUS 3 Sonic Tomograph).

Vi kan även utföra klättrande besiktning om det inte går att bedöma trädet från marknivå. Jacksons Trädvård utför besiktning av träd i Stockholm med omnejd.

jacksons-tradvard-trad.jpeg
8-e1617207171136.jpg

Trädvårdsplan

En trädvårdsplan är ett styrdokument för skötsel och underhåll av träd och trädbestånd. Den innehåller en trädinventering av samtliga träd med tidsprioriterade rekommenderade åtgärder.

Utöver inventeringen gör vi en redovisning av områdets historia och trädens olika värden. För de träd som rekommenderas att fällas gör vi en  återplanteringsplan.

Våra kunniga arborister har lång erfarenhet av att upprätta trädvårdsplaner för att ta hand om ett speficikt träd eller bestånd under en längre tid.

Jacksons Trädvård utför uppdrag inom trädvård i Stockholm med omnejd.

Trädvärdering

En ekonomisk värdering av träd kan behövas efter att träd skadats eller fällts olovligt.

Jacksons Trädvård hjälper till med trädvärdering i Stockholm med omnejd där vi utgår från etablerade värderingsmodeller enligt gällande praxis. Vi har tidigare utfört trädvärderingsuppdrag åt försäkringsbolag, advokatbyråer, kommuner, privatpersoner och företag.

skog.jpg
konsulationradgivning-jacksons-tradvard-skog-sverige-2.jpg

Trädskyddsplan

Inför planerade bygg- och anläggningsarbeten kan vi utforma en trädskyddsplan. Syftet med en trädskyddsplan är att identifiera träd som direkt eller indirekt påverkas av arbetet. Vi utvärderar vilka träd som är värda och möjliga att bevara samt vilka åtgärder som krävs för att bevara träden. Vi utför jobb i Stockholm med omnejd.

Exempel på åtgärder är att ange skyddszoner för trädes rotsystem, hur kompakteringsskador på rotsystemet ska undvikas och utformning av stamskydd och rotdraperier. Vi kan även hjälpa till vid provgrävning och utföra rotbeskärning.

Jacksons Trädvård kan även ge råd under planeringsfasen baserat på projektörens önskemål och övervaka implementeringen av trädskyddsåtgärder genom att informera entreprenörerna och följa upp åtgärderna.

TRÄD MED SÄRSKILDA SKYDD OCH BESTÄMMELSER

I de flesta fall behövs det inte ett tillstånd för att fälla träd, så länge du är markägare eller har tillstånd från markägaren att utföra åtgärd på trädet. I vissa områden kan det dock vara inskrivet i detaljplanen att det krävs marklov för att fälla träd även om du är markägare. Det är alltid viktigt att kolla upp detta med sin kommun.

Andra skydd och bestämmelser kring träd rör bland annat ”särskilt skyddsvärda träd” och träd i alléer och det är viktigt att du som markägare eller förvaltare känner till dessa.

Läs mer om bestämmelser kring särskilts skyddsvärda träd och alléträd.

Vi på Jacksons Trädvård hjälper våra kunder att navigera rätt med syfte att skydda våra särskilt skyddsvärda träd och alléer. Hör av er till oss för mer information eller om ni vill ha en besiktning utförd för att få hjälp med dokumentation och rekommendationer kring era träd. Vi utför trädjobb i Stockholm med omnejd.

2020-11-27-121301671.jpg

Vi kan träd

Vi har lång erfarenhet av privata uppdrag på innergårdar och trädgårdar såväl som större anläggningar och gatumiljöer. Till oss vänder sig privatpersoner, företag och kommuner när de är i behov av kvalitativt och professionellt trädarbete.

Se alla referenser

Certifieringar

Jacksons Trädvård AB är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001.

Läs mer om vårt kvalitets- och miljöarbete.