Team

Bild av Mike Jackson

VD Jacksons Trädvård

Mike Jackson

@

Jacksons Trädvård AB
Varuvägen 32
125 30 Älvsjö
tel: 08 410 470 70
telefontid: vardagar 9-11, 12-16
@

 

Affärsområdeschef Trädvård

Dave Dippel

@

Bild av Helene Kragh

Administrativ chef

Helene Kragh

@

Bild av Elisabet Ekblad

Driftansvarig Naturvård

Elisabet Ekblad

@

Naturvård

trädbesiktining-göteborg-stockholm-jacksons-trädvård trädbeskärning trädfällning naturvård stubbfräsning

TÄTORTSNÄRA GRÖNOMRÅDEN

Genom väl utförda skötselåtgärder i tätortsnära grönområden kan man skapa goda förutsättningar för ett rikare djurliv, bättre framkomlighet i markerna och därmed ökade rekreationsvärden. Skötseln kan därmed anpassas för både människan, naturen och människan i naturen.

Följande åtgärder är därför vanliga:

  • Röjningsåtgärder, såsom siktlinjer, för att gynna sociala- och rekreativa värden och öka trygghetskänslan.
  • Selektiv avverkning och artspecifik röjning för att gynna arter med höga natur-, kultur- eller rekreativa värden.
  • Friställning av värdefulla träd, exempelvis ek och tall.

Kontakta oss

NATURRESERVAT OCH SKYDDADE OMRÅDEN

Vi är är specialiserade på rådgivning och skötsel av tätortsnära skog, naturmark och naturreservat. Våra uppdrag innefattar både skötsel av naturreservat samt områden som innehåller mycket kultur- och fornlämningar.

Vi kan hjälpa till att gynna den biologiska mångfalden och göra landskapet mer levande. Vi vill vårda, skydda och utveckla de olika typerna av natur och arter som finns i området och samtidigt locka dit nya besökare.

Kontakta oss

trädbesiktining-göteborg-stockholm-jacksons-trädvård trädbeskärning trädfällning naturvård stubbfräsning
trädbesiktining-göteborg-stockholm-jacksons-trädvård trädbeskärning trädfällning naturvård stubbfräsning

KULTUR- OCH FORNMINNESOMRÅDEN

Ängs- och hagmarker är kulturhistoriska miljöer som blir allt ovanligare. Jacksons Trädvård utför restaurering av ängs- och hagmark. På våren genomför vi fagning då kvistar och grenar som har blåst ned under hösten och vintern räfsas undan tillsammans med fjolårslöv. Under sensommaren genomför även slåtter med upptag som utförs i naturvårdssyfte.

Runt fornminnen och gravfält röjer vi vegetationen för att synliggöra och för att förhindra de skador rötterna orsakar.

Med expertis och kunskap jobbar vi i kultur- och fornminnesområden runt om i Stockholm.

Kontakta oss

Ekmiljöer

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att vårda ekmiljöer. Vi utför frihuggningar, veteraniseringar, skapar mulmholkar och bygger upp miljöer där nästa generations ekar trivs.

Vår kunskap sträcker sig från planering, åtgärdsförslag och genomförande till praktiska utmaningar och lösningar vi tar fram tillsammans med våra kunder. Vi hittar åtgärder som är lämpliga just för det specifika området.

Vad är en mulmholk?

En mulmholk är ett ihålligt utrymme som ska efterlikna trädhåligheter och är avsedd för att gynna insekter. Tex. kan man placera en trädstam nära en ek och fylla den med sågspån, löv och annat material som påverkar näringshalt och fuktighetsförhållanden. En mulmholk hjälper småkryp att trivas bättre i ett område där det är ont om äldre ihåliga träd.

Kontakta oss

Jacksons-Trädvård Stockholm-Göteborg-Skaraborg trädvård trädfällning naturvård beskärning trädåtgärder trädbeskärning naturvårdJacksons-Trädvård Stockholm-Göteborg-Skaraborg trädvård trädfällning naturvård beskärning trädåtgärder trädbeskärning naturvård arborist
trädbesiktining-göteborg-stockholm-jacksons-trädvård trädbeskärning trädfällning naturvård stubbfräsning

Död ved

Många känner till den biologiska nyttan av död ved. Däremot kan det vara en utmaning att få in det elementet i det offentliga rummet och den urbana park eller skogsmiljön där många människor rör sig.

Vi vill öka andelen död ved och faunadeponier och tillsammans med våra kunder utarbetar vi lämpliga lösningar på placering och utformning. Det kan även bli unika lösningar med material från närområdet som omplaceras eller anpassas för att passa i omkringliggande miljö.

Läs mer under vårt varumärke Ravenwood.

Kontakta oss

TRÄD MED SÄRSKILDA SKYDD OCH BESTÄMMELSER

I de flesta fall behövs det inte ett tillstånd för att fälla träd, så länge du är markägare eller har tillstånd från markägaren att utföra åtgärd på trädet. I vissa områden kan det dock vara inskrivet i detaljplanen att det krävs marklov för att fälla träd även om du är markägare. Det är alltid viktigt att kolla upp detta med sin kommun.

Andra skydd och bestämmelser kring träd rör bland annat ”särskilt skyddsvärda träd” och träd i alléer och det är viktigt att du som markägare eller förvaltare känner till dessa.

Läs mer om bestämmelser kring särskilts skyddsvärda träd och alléträd.

Vi på Jacksons Trädvård hjälper våra kunder att navigera rätt med syfte att skydda våra särskilt skyddsvärda träd och alléer. Hör av er till oss för mer information eller om ni vill ha en besiktning utförd för att få hjälp med dokumentation och rekommendationer kring era träd.

Kontakta oss

trädbesiktining-göteborg-stockholm-jacksons-trädvård trädbeskärning trädfällning naturvård stubbfräsning

Vi kan träd

Vi har lång erfarenhet av privata uppdrag på innergårdar och trädgårdar såväl som större anläggningar och gatumiljöer. Till oss vänder sig privatpersoner, företag och kommuner när de är i behov av kvalitativt och professionellt trädarbete.

Se alla referenser

Certifieringar

Jacksons Trädvård AB är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001.

Läs mer om vårt kvalitets- och miljöarbete.