skip to Main Content

Välkommen till
Jacksons Trädvård!

Vi på Jacksons Trädvård är specialister inom trädvård, skogsskötsel och naturvård. Med en helhetssyn på varje uppdrag tar vi hänsyn till rekreations-, kultur- och naturvärden. Vi har lång erfarenhet av skötsel av privata och offentliga miljöer, där specifika krav ofta ställs på utförande och kvalitet.

Stockholm

Tel 08 - 410 470 70

Göteborg

Tel 08 - 410 470 70

Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med våra kunder

Vi på Jacksons Trädvård är specialister inom trädvård, skogsskötsel och naturvård. Vi har lång erfarenhet av skötsel av privata och offentliga miljöer. Här är ett urval av våra uppdrag.

humlegarden

Humlegården

Stockholms näst äldsta park, Humlegården, är välbesökt av allmänheten. Här växer stora träd som vi har beskurit och vid behov tagit ner på uppdrag av Stockholms stad.

norrmalmstorg

Norrmalmstorg

Förr kallades området för Packartorget eftersom fisk från hamnen besiktigades och packades om här. Först 1853 byter man namn till Norrmalmstorg. Här har vi formbeskurit lindar på uppdrag av Trafikkontoret.

kungstradgarden

Kungsträdgården

Första gången Kungsträdgården omnämns är som kungens köksträdgård år 1430. Idag är parken en grönskande mötesplats med vackra lindar och körsbärsträd som vi har utfört uppbyggnadsbeskärning och kronunderhåll.

tessinparken

Tessinparken

Den T-formade parken anlades 1932-1940. Tessinparkens södra del går i barockstil med planteringar, raka grusgångar och fontän. Vi har utfört avlastnings- och underhållsbeskärning av parkens kastanjeallé på uppdrag av Stockholms stad.

katarinakyrka

Katarina Kyrka

I området kring Katarina kyrka växer gamla lönnar, almar och lindar. En del av dessa träd är cirka 200 år gamla. På uppdrag av Katarina församling har vi utfört underhållsbeskärning, konsulterande tjänster, installerat kronstabilisering och vid behov fällt träd.

krusenbergherrgard

Krusenberg Herrgård

Vid den anrika Krusenberg Herrgård finns har en stor allé med vackra, gamla lindar. Träden hamlades för att återskapa den stämningsfulla miljön. Även underhållsbeskärning och fällningsarbeten har utförts här.

sandvikpark

Park vid Sandviks HK

Parken vid Sandviks huvudkontor är en grönskande oas som anlades 1863 när huvudkontoret byggdes. Parken med runda och osymmetriska linjer har omkring 100 träd, bland annat åldriga ekar och en sällsynt vresalm. Vi har utfört fällnings- och underhållsarbete samt återplanterat träd

skogskyrkogarden

Skogskyrkogården

På uppdrag av Kyrkogårdsförvaltningen har vi tagit ner farliga träd och utfört sektionsfällning. Skogskyrkogården finns med på Unescos världsarvslista och är en speciell plats som kräver varsam hantering.

Ref-Skog-Alvsjoskogen

Älvsjöskogen

Det cirka 100 hektar stora skogsområdet i södra Stockholm är populärt både för orientering och för skidåkning. På uppdrag av Stockholm stad har vi utfört skogliga åtgärder i syfte att utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden.

Ref-Skog-Arstaskogen

Årstaskogen

Naturområdet Årstaskogen i centrala Stockholm är ett blivande naturreservat. På uppdrag av Stockholm stad har vi utfört röjning och gallring med fokus på naturvård. Avverkat material skotades med olika typer av maskiner och även med häst. Sikthuggning längs gångstråk och motionsspår har bidragit till ökade rekreationsvärden.

Ref-Skog-Nacka

Nacka

På uppdrag av Nacka kommun har vi förvaltat skogbestånd med specifik hänsyn och beaktande av natur-, kultur- och rekreationsvärden, samt i enlighet efter FSC:s principer.

Ref-Naturvard-FlatensNaturreservat

Flatens Naturreservat

Det variationsrika naturreservatet inrättades 2007 och bjuder på en rad olika naturtyper. På uppdrag av Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och Stockholm stad har vi utfört skötselåtgärder i naturvårdande syfte och med beaktande av friluftsliv och kulturhistoriska värden, exempelvis restaurering av betesmark och slåtter av ängsmark, frihuggning av ek, veteranisering och skapande av död ved. För att öka rekreationsvärden har vi sikthuggit längs gångstråk och motionsspår.

Ref-Naturvard-SatraskogensNaturreservat

Sätraskogens Naturreservat

Sedan 2006 är det variationsrika naturområdet intill Mälaren ett naturreservat. Sätraskogens naturreservat har höga värden inom såväl naturvård och kulturvård som rekreation. På uppdrag av Stockholm stad har vi utfört naturvårdsarbete i enlighet med befintlig skötselplan. Utförda åtgärder innefattade bland annat restaurering av fuktig ängsmark, friställning av ekar, skapande av större biodepåer med olika typer av död ved, samt veteranisering av ekar.

Ref-Naturvard-Langsjon

Landskapsvård i Rindö

På uppdrag av en samfällighet i samarbete med Vaxholms kommun har vi utfört restaurering av gammal betesmark på Rindö. Åtgärderna bestod i artinriktat röjsågsarbete, manuell trädfällning i syfte att friställa naturvärdesträd och framtida naturvärdesträd, samt skotning.

Ref-Naturvard-Halltorp

Naturvård i Halltorps hage

På uppdrag av Länsstyrelsen Kalmar har vi utfört artspecifik naturvårdstjänst för större ekbock i Halltorps hage. Arbetet innebar nedriggning av grova ekgrenar med larver från träd, samt förankring av dessa på ett potentiellt habitatträd för arten inom naturreservatet.

Ref-Naturvard-Rindo

Långsjöns naturreservat

På uppdrag av Nacka kommun har vi utför selektiv avverkning och röjning i naturvårdande syfte. Särskild hänsyn togs till träd av värde för naturvård så som bärande träd och buskar, gamla och grova träd, hålträd, torrakor och lågor. Terrängtransport av avverkat material utfördes med olika typer av skotare anpassat efter markens bärighet/känslighet.

Back To Top